Mary Katheren (Thomas) Arrington: Nov. 21, 1944 - Aug. 15, 2012